کد فراکتال یا مجموعه مندلبرو (Mandelbrot)

مجموعهٔ مندلبرو مجموعه‌ای از نقطه‌ها روی صفحهٔ مختلط است که یک برخال (فرکتال) را تشکیل می‌دهند. این مجموعه به خاطر زیبایی‌اش و نیز به خاطر ساختار پیچیده‌ای که فقط از چند تعریف سادهٔ ریاضی ناشی شده‌است، در بیرون از دنیای ریاضیات هم شناخته شده‌است.

شما یک دانشمند داده هستید که برای یک شرکت مشاوره کار می کنید. یکی از همکاران بخش بازرگانی از شما خواسته اند که به آنها در بررسی ارتباط میان درجه کیفی الماس ها، وزن و  روند قیمت گذاری آنها با استفاده از رسم نمودارهای مرتبط کمک نمایید.

شما یک دانشمند داده هستید که برای یک شرکت مشاوره کار می کنید. یکی از همکاران بخش حسابرسی از شما خواسته اند که به آنها در ارزیابی صورت مالی سازمان ABC کمک کنید به شما دو بردار اطلاعاتی درآمد ماهانه و هزینه های ماهانه مربوط به سال مالی مورد نظر داده می شود.