شما یک دانشمند داده هستید که برای یک شرکت مشاوره کار می کنید. یکی از همکاران بخش بازرگانی از شما خواسته اند که به آنها در بررسی ارتباط میان درجه کیفی الماس ها، وزن و  روند قیمت گذاری آنها با استفاده از رسم نمودارهای مرتبط کمک نمایید.

وظیفه شما رسم نمودارهای کمک کننده به فهم این موضوع توسط واحد بازرگانی و فروش شرکت است که ارتباط میان درجه کیفی الماسها و وزن آنها با قیمت گذاری آنها به راحتی قابل بررسی و مشاهده باشد

به منظور مشاهده کد این سناریو اینجا را کلیک کنید