شما یک دانشمند داده هستید که برای یک شرکت مشاوره کار می کنید. یکی از همکاران بخش حسابرسی از شما خواسته اند که به آنها در ارزیابی صورت مالی سازمان ABC کمک کنید به شما دو بردار اطلاعاتی درآمد ماهانه و هزینه های ماهانه مربوط به سال مالی مورد نظر داده می شود.

وظیفه شما محاسبه معیارهای مالی زیر تعیین می گردد:

  • سود برای هر ماه
  • سود پس از کسر مالیات برای هر ماه (نرخ مالیات 30٪)
  • حاشیه سود برای هر ماه - برابر با سود پس از کسر مالیات برای هر ماه تقسیم بر درآمد
  • ماه های خوب - زمانی که سود پس از کسر مالیات بیشتر از میانگین سال بوده است
  • ماههای بد - زمانی که سود پس از کسر مالیات کمتر از میانگین سال بوده است
  • بهترین ماه - زمانی که سود پس از کسرمالیات برای سال حداکثر بوده است

 • بدترین ماه - زمانی که سود پس از مالیات برای سال حداقل بوده است

به منظور مشاهده این دیتاست اینجا را کلیک کنید